AUDI TT LEAGUE PLAYOFF: DT Eiter-Waldbredimus - DT Houwald: 5-1

AUDI TT LEAGUE PLAYOFF: DT Eiter-Waldbredimus - DT Houwald: 5-1

Am Kampf em dei 2 lescht Halleffinalplaatzen huet eis Equip sech leider missen dem DT Eiter-Waldbredimus mat 1-5 geschloen gin.
 
Domat muss eis Equip an den leschten 2 Matcher geint Diddeleng an Rued wannen fir sech nach firt Halleffinal kennen ze qualifizeieren.